!

28.12.2016

obemnoe_tisnenie_folgoy_na_atlasnoy_lente.jpg

,   ,   . ,   , !

, , , . ,  .

, , , . , , .

obemnoe_tisnenie_folgoy_na_atlasnoy_lente2.JPGobemnoe_tisnenie_folgoy_na_atlasnoy_lente3.JPGobemnoe_tisnenie_folgoy_na_atlasnoy_lente4.JPG

obemnoe_tisnenie_folgoy_na_atlasnoy_lente5.JPG    obemnoe_tisnenie_folgoy_na_atlasnoy_lente6.JPG